Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A Conceptual Review of Human Intelligence (HUMINT) as an Intelligence Gathering Method: Focus on Communication-based Espionage Activities
(İstihbarat Toplama Yöntemlerinden Birisi Olan HUMINT (Human Intelligence) Türü Espiyonaj Faaliyetlerinin Temeli İletişim: Kavramsal Bir Derleme )

Author : İlknur BİLGİ KURT  Ensar LOKMANOĞLU, Nihal KOCAAĞA  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 12
Page : 38-62
Cite : İlknur BİLGİ KURT Ensar LOKMANOĞLU, Nihal KOCAAĞA, (2023). A Conceptual Review of Human Intelligence (HUMINT) as an Intelligence Gathering Method: Focus on Communication-based Espionage Activities. Digital communication Journal, 12, p. 38-62. Doi: .
    


Summary

Human Intelligence (HUMINT) stands as a pivotal intelligence-gathering methodology, underscoring the significance of human-centric activities. Given that the core of human intelligence operations relies on human interactions, the imperative of communication and the science of comprehending human behavior have come to the forefront. This study endeavors to explore the pertinent communication techniques employed in HUMINT activities, with the overarching goal of identifying and advocating for strategies that can enhance the effectiveness of intelligence operations. By establishing a foundational understanding of both intelligence and communication, we scrutinize the applicability of communication techniques within the realm of intelligence operations, evaluating their potential to optimize the intelligence-gathering process. The scarcity of academic research in this domain has undoubtedly impacted the depth of our analysis, yet this study aspires to bridge existing knowledge gaps and contribute meaningfully to the field. Employing a qualitative research approach, we leverage the methodology of literature review coupled with descriptive research techniques. This study comprehensively assesses the importance of employing communication techniques, particularly in the context of human-oriented intelligence activities. In the realm of human intelligence operations, various modes of communication come into play. Encrypted messaging applications utilizing secure and covert communication tools, as well as radio communications operating on clandestine frequencies, frequently come into use. Furthermore, intelligence officers establish intricate communication networks with agents, often employing coded language, ciphers, and symbolic communication. At large, the gamut of mass media, verbal, non-verbal, written, and visual communication is harnessed throughout the various stages of intelligence activities. This study posits that the judicious application of healthy communication techniques can significantly contribute to an improved understanding and more effective interaction with individuals, mitigating the inherent tensions and stressors associated with the demanding nature of intelligence tasks. In conclusion, this comprehensive review underscores the vital role of communication techniques within HUMINT operations, serving as a valuable resource for intelligence practitioners seeking to refine their methodologies and optimize their outcomes.Keywords
Communication, Intelligence, HUMINT, Human Intelligence

Abstract

“HUMINT” en yaygın kullanılan istihbarat yöntemlerden birisi olan insan istihbaratında temel kaynak insan faaliyetleriyle yürütüleceğinden, bu süreci eksiksiz yapabilmek için insanı anlayabilmenin bilimi, iletişime ihtiyaç doğmuştur. Bu sebepten çalışma konusu HUMINT faaliyetinde hangi iletişim tekniklerinin kullanılması gerektiği araştırılacak olup makalemizin insan odaklı istihbarat faaliyetleri yapılırken hangi iletişim tekniklerinin kullanıldığının tespiti yapılarak daha başarılı istihbarat faaliyetleri için çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. İstihbarat ve iletişimin tanımı yapılarak belirtilen istihbarat faaliyetlerinde iletişim tekniklerinin kullanılmasının süreci yürütmede faydalı olup olmadığı hangi iletişim teknikleri ile bunun mümkün olabileceği üzerinde durulmuştur. Çalışmayla ilgili yeteri kadar akademik araştırma olmadığından araştırmanın analizi ve derinliği etkilenmekle birlikte çalışmanın mevcut boşluğa bir katkı yapması umulmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden kaynak tarama- açıklayıcı araştırma tekniği kullanılmıştır. İnsan odaklı istihbarat faaliyeti yürütülürken iletişim tekniklerinin kullanılmasının önemi değerlendirilmiştir. İnsan istihbaratında, güvenli ve gizli iletişim araçları kullanılarak şifreli mesajlaşma uygulamaları veya gizli frekanslar üzerinden yapılan radyo iletişimleri karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca istihbarat görevlileri ve ajanlar arasında belirli kodlar, şifreler ve semboller aracılığıyla da iletişim ağı kurulmaktadır. Genel olarak incelediğimizde kitle iletişim araçları, sözlü, sözsüz, yazılı ve görsel iletişim istihbarat faaliyetlerinin her aşamasında kullanılmaktadır. İnsan istihbaratı faaliyetinde görevin getirdiği zorluklara karşı gerginlik, stresten uzak karşısındaki daha iyi anlayabilme, daha iyi iletişim kurabilmek sağlıklı iletişim teknikleri kullanması ile mümkün olabilir.Keywords
İletişim, İstihbarat, HUMINT, İnsan İstihbaratı

Advanced Search


Announcements

    ARALIK SAYISI

    ARALIK 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    NİSAN 2024 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri