Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


METAVERSE: THE NEW FIELD OF REALITY OF ARTS AS A METHOD OF EXHIBITION
(METAVERSE: BİR SERGİLEME YÖNTEMİ OLARAK SANATIN YENİ GERÇEKLİK ALANI )

Author : Fatih TAŞÇI  Serhat ERDEM  
Type :
Printing Year : 2023
Number : 10
Page : 40-58
Cite : Fatih TAŞÇI Serhat ERDEM, (2023). METAVERSE: THE NEW FIELD OF REALITY OF ARTS AS A METHOD OF EXHIBITION . Digital communication Journal, 10, p. 40-58. Doi: .
    


Summary

Metaverse virtual universe, which is thought to add innovation to the exhibition method in the field of art, is becoming widespread as a new field for art within the possibilities brought by today's technologies and is frequently used as a preferable method. In this context, art has been in constant change since the first ages when it was used as a means of expression, and the areas of use that artists showed as a form of exhibition have constantly changed and its borders expanded. In this context, art has been in constant change since the first ages when it was used as a means of expression, and the areas of use that artists showed as a form of exhibition have constantly changed and its borders expanded. Since the 19th century, when technology began to be included in art, the concepts of digitalization and virtuality in art have started to gain effectiveness and have led to the artificial production and questioning of reality in art. In this direction, the invention of the computer and the method of processing data as images with software, the emergence of the internet, the presentation of virtual reality, augmented reality, mixed reality and augmented reality technologies as wearable technologies, the emergence of blockcoin systems, the transfer of reality to the virtual environment in many areas, etc. This study constitutes the purpose and importance of this study in terms of its impact and the reconstruction of reality. Although there are many different methods in which art is preferred as a display method today, the possibilities created by technology and virtuality increase the productivity of the artist in the design process by offering endless possibilities. Contrary to the limitation of technique and method in traditional arts, it is observed that easier and faster results can be obtained in digital arts and Metaverse universe. In addition, due to the prevalence of virtual worlds, exhibition opportunities in the field of art also change and differentiate. For this reason, in this study, examples of exhibitions, museums and works of art in the Metaverse universe were discussed, and the contribution of the Metaverse universe to the field of art was tried to be examined and analyzed by focusing on the contribution of the Metaverse universe to the field of art.Keywords
Art, Exhibition Method, Reality, Virtuality, Metaverse

Abstract

Sanat alanında sergileme yöntemine yenilik katacağı düşünülen Metaverse sanal evreni, günümüz teknolojilerinin getirdiği imkanlar dahilinde sanat için yeni bir alan olarak yaygınlık kazanmakta ve sıkça tercih edilebilir bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bunun sebebi, teknolojinin insan hayatında yaygın bir şekilde yer almaya başlaması ve etkinliğini artırmasıdır. Bu bağlamda sanat, bir ifade aracı olarak kullanılmaya başlandığı ilk çağlardan günümüze sürekli değişim halinde olmuş, sanatçıların sergileme biçimi olarak gösterdikleri kullanım alanları sürekli değişmiş ve sınırları genişlemiştir. Teknolojinin sanata dahil olmaya başladığı 19. yüzyıldan bu yana sanatta dijitalleşme ve sanallık kavramları etkinlik kazanmaya başlamış, sanatta gerçekliğin yapay olarak üretimine ve sorgulanmasına yol açmıştır. Bu doğrultuda bilgisayarın icadı ve yazılımlar ile verileri görüntü olarak işleme yöntemi, internetin ortaya çıkması, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik teknolojilerinin giyilebilir teknolojiler olarak sunulması, blockcoin sistemlerin ortaya çıkması, gerçekliğin birçok alanda sanal ortama taşınması gibi durumların sanat alanına da etki etmesi ve gerçekliğin yeniden inşası bakımından bu çalışmanın amacını ve önemini oluşturmaktadır. Günümüzde sanatın sergileme yöntemi olarak tercih edildiği birçok farklı yöntem bulunmasına karşın, teknolojinin ve sanallığın oluşturduğu olanaklar sanatçıya daha sonsuz imkanlar sunarak tasarım sürecinde üretkenliğini artırmaktadır. Geleneksel sanatlarda oluşan teknik ve yöntem konusunda ortaya çıkan sınırlılık durumunun aksine dijital sanatlarda ve Metaverse evreninde daha kolay ve hızlı sonuçlar alınabildiği gözlemlenmektedir. Ayrıca sanal dünyaların yaygınlık kazanması sebebiyle sanat alanında sergileme olanakları da değişmekte ve farklılaşmaktadır. Bu sebeple yapılan çalışmada Metaverse evreni içerisinde yer almış sergiler, müzeler ve sanat eserlerinin örnekleri ele alınarak nitel verilerle Metaverse evrenin sanat alanındaki katkısı üzerine durularak sanatın sanal olarak dönüşümünün incelemesi ve çözümlemesi yapılmaya çalışılmıştır.Keywords
Sanat, Sergileme Yöntemi, Gerçeklik, Sanallık, Metaverse

Advanced Search


Announcements

    NİSAN SAYISI

    NİSAN 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    AĞUSTOS 2023 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri