Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A CONTENT ANALYSIS OF GRADUATE THESIS IN THE FIELD OF PRESENTEEISM: 2007-2021 PERIOD
(PRESENTEEISM ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ:2007-2021 DÖNEMİ )

Author : Gökhan İLHAN  Fatma GEÇİKLİ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 9
Page : 30-51
Cite : Gökhan İLHAN Fatma GEÇİKLİ, (2022). A CONTENT ANALYSIS OF GRADUATE THESIS IN THE FIELD OF PRESENTEEISM: 2007-2021 PERIOD. Digital communication Journal, 9, p. 30-51. Doi: .
    


Summary

Presenteeism (the problem of not attendıng work) is when an employee spends time at work despite being ill (physically or mentally). Problems originating from presenteeism negatively affect both employee and organizational productivity. The concept of presenteeism, which is an obstacle to achieving sustainable competitive advantage in today's organizations, has made it necessary to work in this field. Since presenteeism has been mentioned frequently in the literature recently, postgraduate theses that enable the updating, interpretation of existing information and the production of new information are discussed in the study. The aim of the study is to examine the postgraduate (master's and doctorate) theses written in the field of presenteeism in universities in Turkey by content analysis method. The study group of the research consists of 51 theses prepared between 2007-2021 on presenteeism. The findings obtained in the study were analyzed based on percentages and frequencies. As a result, it has been determined “that the theses in the field of presenteeism were mostly prepared in 2019 and 2021, at postgraduate level, at state universities, social sciences institutes, by means of a questionnaire as a data collection tool, by female authors in Turkish writing, using quantitative methods and quantitative data analysis techniques”. It is thought that the study will be a guide for future studies on presenteeism.Keywords
Presenteeism, Graduate Theses, Content Analysis

Abstract

Presenteeism (işte varolamama sorunu), bir çalışanın hasta olmasına (fiziksel veya zihinsel) rağmen işte zaman geçirmesidir. Presenteeism kaynaklı sorunlar hem çalışan hem de örgüt verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Günümüz örgütleri ile ilgili olarak sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmenin önünde bir engel olan presenteeism kavramı bu alandaki çalışmaları zorunlu kılmıştır. Presenteeismin literatürde son zamanlarda adından sıkça söz ettirmesi nedeniyle var olan bilgilerin güncellenmesini, yorumlanmasını ve yeni bilgilerin üretilebilmesini sağlayan lisansüstü tezler çalışmada ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, Türkiye’de üniversitelerde presenteeism alanında yazılmış olan lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) tezlerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu 2007-2021 yılları arasında presenteeism ile ilgili hazırlanan 51 tezden oluşmaktadır. Çalışmada elde edilen bulgular yüzde ve frekanslara dayalı olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, presenteeism alanında tezlerin ençok “2019 ve 2021 yıllarında, yüksek lisans düzeyinde, devlet üniversitelerinde, sosyal bilimleri enstitülerinde, veri toplama aracı olarak anket aracılığı ile, Türkçe yazım dilinde, kadın yazarlar tarafından, nicel yöntem ve nicel veri analiz teknikleri kullanılarak” hazırlandığı tespit edilmiştir. Çalışmanın, presenteism ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalara yön gösterici nitelikte olacağı düşünülmektedir.Keywords
Presenteeism, Lisansüstü Tezler, İçerik Analizi

Advanced Search


Announcements

    NİSAN SAYISI

    NİSAN 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    AĞUSTOS 2023 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri