Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOME FACTS FROM THE ARMENIAN PROVOCATION IN GANJA IN 1905-1906
(1905-1906-Cİ İLL?RD? G?NC?D? ERM?Nİ T?XRİBATINDAN B?Zİ FAKTLAR )

Author : İLKIN NAMIQ OĞLU M?MM?DZAD?    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 7
Page : 44-55
Cite : İLKIN NAMIQ OĞLU M?MM?DZAD? , (2022). SOME FACTS FROM THE ARMENIAN PROVOCATION IN GANJA IN 1905-1906. Digital communication Journal, 7, p. 44-55. Doi: .
    


Summary

The main content of the article is the early XX th century in Ganja is the massacres against of Azerbaijanian turks committed by Armenians and its causes. Realizing that this terrible act of genocide committed against our people will increase and become even more tragic, our intellectuals created defense organizations. Our people united around these organizations and defended themselves against these ugly acts of Armenian terrorists. Also, our people acted together and taught the Armenian bandits of the Dashnaktsutyun party, a terrorist organization known for its criminal activities, and the pro-Armenian tsarist officials who turned a blind eye to this incident. As a result of these events, our people left their neighborhoods in the city where they live. With the help of the Ganja Muslim Charity Society, Azerbaijani Turks who were expelled from their neighborhoods settled in the areas reserved for them in the city. The article reflects the establishment of armed defense organizations to prevent the genocide, the fact that our people acted together and taught the Armenian bandits a decent lesson, pro-Armenian government officials turned a blind eye to these events and the population left their neighborhoods in their hometowns.The bloody events that took place in Ganja in 1905-1906 after the collapse of the Soviet government have not been sufficiently studied. It is also unfortunate that there is a cold attitude towards the study of the city's history. With this in mind, an objective study of the causes of the topic is the main novelty of the research.Keywords
Ganja, armenian-azerbaijanians conflict, massacres of azerbaijanian turks

Abstract

M?qal?nin ?sas m?zmununu XX ?srin ?vv?ll?rind? G?nc? ş?h?rind? erm?nil?r t?r?find?n az?rbaycan türkl?rin? qarşı tör?dil?n qırğınlar v? onu doğuran s?b?bl?r t?şkil edir. Xalqımıza qarşı tör?dil?n bu d?hş?tli soyqırım aktının artaraq daha da faci?li ş?kil alacağını anlayan ziyalılarımız müdafi? t?şkilatları yaratdılar. Xalqımız bu t?kilatların ?trafında birl?ş?r?k erm?ni terrorçularının bu çirkin ?m?ll?rind?n silahlanaraq müdafi? olunurdular. H?mçinin xalqımız birlikd? h?r?k?t ed?r?k cinay?tkar ?m?ll?ri il? m?şhur terror t?şkilatı olan Daşnaksütyun partiyasının erm?ni quldurlarına v? bu hadis?l? göz yuman erm?nip?r?st çar m?murlarına layiqli d?rs verirdil?r. Bu hadis?l?r n?tic?sind? xalqımız öz yaşadıqları ş?h?rd? öz m?h?ll?l?rini t?rk edirdil?r. G?nc? Müs?lman Xeyriyy? C?miyy?tinin köm?yi il? öz m?h?ll?l?rind?n did?rgin düşmüş az?rbaycan türkl?ri ş?h?rin onlar üçün ayrılmış yerl?rind? m?sk?n saldılar. Sovet hakimiyy?tnin süqutundan sonra G?nc?d? 1905-1906-cı ill?rd? baş ver?n qanlı hadis?l?rin yet?rinc? d?rind?n t?dqiq edilm?m?si v? ümumiyy?tl? ş?h?rin tarixinin düzgün araşdırılmasına soyuq münasib?t göst?rilm?si olduqca t??ssüf doğurur. Bunları n?z?r? alaraq mövzu il? bağlı doğuran s?b?bl?rin obyektiv ş?kild?, öyr?nilm?si t?dqiqatın başlıca yeniliyini t?şkil edir.Keywords
G?nc?, erm?ni-az?rbaycanlı davası, az?rbaycan türkl?rinin soyqırımı, erm?ni terroru,

Advanced Search


Announcements

    AĞUSTOS SAYISI

    AĞUSTOS SAYISI İÇİN MAKALENİZİ YÜKLEYEBİLİRSİNİZ.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri