Digital Communication Journal (www.dicoj.com)

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MİLLİ KÜLTÜR KONUMUZUN İLKOKUL 4. SINIF PROGRAMINDA MÜZE ORTAMINDA YANSIMALARI
(REFLECTIONS OF OUR NATIONAL CULTURE SUBJECT IN PRIMARY SCHOOL 4th GRADE PROGRAM IN THE MUSEUM ENVIRONMENT. )

Author : Ayşe ÖZÇINAR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 3
Page : 14-33
Cite : Ayşe ÖZÇINAR , (2020). MİLLİ KÜLTÜR KONUMUZUN İLKOKUL 4. SINIF PROGRAMINDA MÜZE ORTAMINDA YANSIMALARI. Digital communication Journal, 3, p. 14-33. Doi: .
    


Summary

Bu çalışma sınıf dışı bir öğrenme ortamı olan müzede, ilkokul 4.sınıf programındaki “Milli Kültürümüz” konusunun etkinliklerle işlenmesinin öğrencilerin öğrenme üzerindeki yansımaları ve duyusal yansımalarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa’da bir ilkokulun 4.sınıfında 50 öğrenci ile yapılmıştır. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Hazırlanmış olan açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Süreç başında, ortasında ve sonunda uygulanarak veriler toplanmıştır. Araştırmada uygulama süreci Şanlıurfa’daki kent müzesinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcı grubun seçiminde tipik örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Araştırma sırasında Yaratıcı drama tekniğinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yapılmıştır. Yapılan bu çalışma neticesinde öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamında programdaki konuyu daha iyi kavradığı, öğrenirken daha mutlu olduğu, Milli Eğitimin programında kazanımın kazandırılması için belirlenen saatten daha az sürede kent müzesinde işlenebileceği görülmüştür. Elde edilen bu bulgular neticesinde sosyal bilgiler dersinin diğer konularının da okul dışı öğrenme ortamlarından yararlanarak işlenebileceği ve bu sayede öğrencilerin derse olan ilgi tutum ve güdülenmelerinin artacağı kanısına varılmıştır.Keywords
Okuldışı Öğrenme, Milli Kültür, Sosyal Bilgiler Dersi, Temel Nitel Çalışma.

Abstract

This research was conducted in the museum, which is an out of classroom learning environment. It was carried out in order to examine the sensory reflections and effects of the teaching of "Our National Culture" subject in primary school 4th grade program with activities. The study was conducted with 50 students in the 4th grade of a primary school in Şanlıurfa in the 2018-2019 academic year. The data were collected using the basic qualitative research method, one of the qualitative research methods. The open-ended interview form prepared was applied to the students at the beginning, middle and end of the process and the data were collected. The application process in the study was carried out in the city museum in Şanlıurfa. Typical sampling method was used in the selection of the participant group. Creative drama technique was used during the research. Descriptive analysis was made in the analysis of the data. As a result of this study, it was seen that students better grasp the subject in the program in the out-of-school learning environment, were happier while learning, and could be studied in the city museum in less than the time specified for gaining in the National Education program. As a result of these findings, it was concluded that other subjects of the social studies course could also be taught by using out-of-school learning environments, thus increasing students' interest attitudes and motivations for the lesson.Keywords
Learning out of school, National Culture, Social Studies Lesson

Advanced Search


Announcements

    AĞUSTOS SAYISI

    AĞUSTOS 2023 SAYISI YAYINLANMIŞTIR.

    ARALIK 2023 İÇİN MAKALE KABUL EDİLMEKTEDİR.Address :Yayıncı: Assoc. Prof. Dr. Hasan ÇİFTÇİ
Telephone :0543 467 10 88 - 0507 021 71 17 Fax :
Email :dicojournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri